Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši Privatumo politika (toliau - Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis UAB "TRAVEL PLANET" (toliau - Travel Planet) tvarko www.travelplanet.lt (toliau - tinklapis) surinktus asmens duomenis.
1.2. Asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
2. Registracijos pateikimo taisyklės
Travel Planet pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio tinklapyje, teisę į privatumą. Travel Planet renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tam, kad:
  • tinkamai pateiktų informaciją apie keliones;
  • įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • vykdytų lojalumo programą.
3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Travel Planet neturi teisės perduoti asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka.
4. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu kelione@travelplanet.lt arba paštu: Subačiaus 17-28, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Travel Planet gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.
5. Asmens duomenų tvarkymas
Užpildydamas paklausimo formą, asmuo sutinka, kad asmens duomenys, savanoriškai pateikti registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
6. Taisyklių keitimas
Travel Planet turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo sąlygas. Apie pakeitimus Travel Planet praneša tinklapyje. 
7. Baigiamosios nuostatos
Visi šalių nesutarimai, dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.